Om Torill

”Både Feldenkrais­me­to­den og Bates­me­to­den han­dler om å finne tilbake til det som er naturlig og hen­sik­tsmes­sig bruk av krop­pen. Det han­dler om å bruke oss selv slik vi kunne da vi var barn, og om å lære på nytt det vi har kun­net en gang. Gjenop­pdage gle­den ved å bruke egen kropp og se med egne øyne.”

Jeg har utdan­ning som fys­ioter­apeut fra Statens Fys­ioter­apiskole i 1980, og har arbei­det i ca 20 år som bedrifts­fy­s­ioter­apeut.

I 1990 kom jeg første gang i kon­takt med Feldenkrais­me­to­den®. Jeg ble umid­del­bart begeistret for meto­dens enkel­het og effekt, og jeg beg­y­nte på Feldenkraisut­dan­ning i Sig­tu­na i Sverige i 1995. Feldenkraisut­dan­nin­gen er et deltidsstudi­um over 4 år, og jeg ble god­kjent Feldenkrais­pded­a­gog i 1999.

De siste 14 årene har jeg drevet pri­vat­prak­sis med Feldenkrais og fys­ioter­api i Hamar og Oslo. Jeg har i til­legg hatt opp­drag for lokale bedrift­shelset­jen­ester og kurs for ulike bedrifter i Oslo og Hamar.

Som­meren 2005 tok jeg også utdan­ning i naturlig syns­forbedring og er nå ser­ti­fis­ert Bate­sped­a­gog. Denne utdan­nin­gen var i Ned­er­land, Nijmegen Nat­ur­al Vision Cen­ter. Lær­er var Thomas Quack­en­bush, for­fat­ter av boken “Relearn­ing to see” Fra høsten 2005 har jeg gitt under­vis­ning i Bates­me­to­den og Feldenkrais­me­to­den på Hamar og i Oslo. (Naturlig syn og beveg­else)
Fra høsten 2009 har jeg vært ansatt som fys­ioter­apeut ved Blåko­rsklinikken i Oslo.

Torill Opsand Autoris­ert fys­ioter­apeut 1980. Medlem av NFF Autoris­ert Feldenkraisped­a­gog 1999. Medlem av NFAFP God­kjent Bate­sped­a­gog (Teacher in Nat­ur­al Eye­sight improve­ment) 2005