Feldenkraismetoden®

Målet er en kropp som er organisert til å bevege seg med minimal anstrengelse og maksimal effektivitet, ikke gjennom muskelstyrke, men gjennom økt bevissthet”
- Moshe Feldenkrais (1904–1984)
 

Indi­vidu­ell time på benk

Gjen­nom å gjøre beveg­elsene med opp­merk­somhet, kan du bli bevisst dine egne vanemøn­stre, og dine egne grenser og muligheter. Meto­den under­vis­es både indi­vidu­elt og i grup­per.

 

 

Hvem kan ha nytte av Feldenkraismetoden?

grup­pe­un­dervis­ning

Feldenkrais­me­to­den pass­er for alle som ønsker å bli bedre kjent med egen kropp, forbedre beveg­e­lighet, pust, hold­ning etc.

Meto­den brukes både fore­byggende og innen reha­bili­ter­ing av muskel/skjelettplager og nevrol­o­giske lidelser.Mange som bruk­er meto­den rap­porter­er om min­dre smert­er og stivhet, økt beveg­e­lighet og avspen­ning

Du lær­er å hjelpe deg selv til en bedre hverdag !

Ønsker du mer informasjon om Feldenkraismetoden?

Ta kon­takt med Torill på mob. 41 57 27 47 eller
epost: torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Nyt­tig side:
Norsk For­bund for Autoris­erte FeldenkraisPed­a­goger