Gratis informasjonskveld !

Bli bedre kjent med Batesmetoden,
undervisning i naturlig synsforbedring 

Sted: Eri­ka Nis­sens­gt 11, 0480 Oslo. 1 etas­je

Bates­me­to­den er en inter­nasjon­alt anerk­jent metode for naturlig syns­forbedring som byg­ger på øyele­gen William H. Bates arbei­de. Han skrev boka “Per­fect Vision with­out Glass­es” i 1920.

I følge Bates­me­to­den er ikke synet vårt sta­tisk, men påvirkes av muskel­spen­ninger og dårlige synsvan­er. Gjen­nom å lære avspen­ning og gode synsvan­er, opplever mange at de kan redusere brille­bruken, og til og med slutte helt med briller. Dette gjelder de fleste van­lige syn­sprob­le­mer som for eksem­pel langsyn­thet, nærsyn­thet, skjeve horn­hin­ner, skjel­ing og alder­s­betinget langsyn­thet.

NB! Bates­me­to­den er ikke snakk om øyetren­ing, men å lære avspen­ningsak­tiviteter og etablere gode van­er for bruk i hverda­gen.

På denne syn­skvelden kan du få prøve i prak­sis beveg­elser og avspen­ning av synet, og teste dine egne mulighter for naturlig syns­forbedring.

Meld deg på gratis infor­masjon­skveld, ring Torill Opsand tlf 41 57 27 47 eller send epost til: torill(alfakrøll)batesmetoden.no