Bedre syn med Batesmetoden !

Er det mulig å oppnå naturlig synsforbedring uten bruk av briller eller kirurgi ?

Ja, ved hjelp av en metode utviklet av øyele­gen William H. Bates (1860–1931). For­fat­ter av ”Per­fect Vision with­out Glass­es”.

batesmetoden_1

akupressur/massasje

Bates­me­to­den under­vis­es både grup­pe­vis og indi­vidu­elt.

For mere infor­masjon: Ta kon­takt med Torill på mob. 41 57 27 47 eller
epost torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Avspenning og gode synsvaner
er nøkkelen til godt syn.

Bates­me­to­den er et under­vis­ning­spro­gram som lær­er deg:

  • Å bli bevisst hvor­dan du bruk­er eget syn
  • Grun­nprin­sip­per for gode synsvan­er
  • Aktiviteter og avspen­ning for synet og resten av krop­pen

Hvem kan ha nytte av Batesmetoden ?

Dr Bates viste at syn­sprob­le­mer — som for eksem­pel:

  • nærsyn­thet
  • langsyn­thet
  • skjeve horn­hin­ner (astig­ma­tisme)
  • skjel­ing (stra­bis­mus)
  • sam­syn­sprob­le­mer
  • alder­s­betinget langsyn­thet

skyldes ube­visst spen­ning, og at til­standen kan bedres gjen­nom å lære gode synsvan­er og avspen­ning. Gjen­nom å følge kur­spro­gram­met og prak­tis­ere det som blir under­vist, opplever mange at de kan redusere brillestyrke eller slutte helt med briller. I til­legg opplever mange avspen­ning i skul­der- og nakkere­gio­nen, at de ser klarere farg­er, og at de får 3-dimen­sjon­alt syn.

Ønsker du mer informasjon ?

Ta kon­takt med Torill på mob. 41 57 27 47 eller
epost: torill(alfakrøll)batesmetoden.no

Nyt­tige sider:
www.iblindness.org — en god infor­masjon­side tileg­net Dr. Bates. Her­fra er det mulig å laste ned lit­ter­atur, for eksem­pel Dr Bates’ bok “Per­fect vision with­out glass­es”

www.VisionsOfJoy.org — web­si­den har flere nyt­tige link­er: bl.a. over­sikt over en del god­kjente Bates­lærere inter­nasjon­alt, og infor­masjon angående syn­sko­r­riger­ing ved kirur­gi (laserop­erasjon­er).

www.seeing.org — inter­nasjon­al org. for synslærere

Leave a Reply