Interessert i kurs på egen arbeidsplass ?

Vi kom­mer gjerne ut på ditt arbei­dsst­ed, og gir en gratis prøve­time
for medar­bei­dere som kan være inter­essert i å prøve et kur­sop­p­legg i prak­sis.

Torill Opsand har bak­grunn som bedrifts­fy­s­ioter­apeut og har mer enn 20 års erfar­ing med kart­leg­gingsar­beid og under­vis­ning innen stressmestring, og fore­byg­ging av belast­ningsplager i bedrifter. I flere år har hun tilbudt kurs i Feldenkrais­me­to­den®, og kurs i naturlig syns­forbedring på arbei­d­splassen.

Feldenkrais­me­to­den® er en metode som lær­er folk å hjelpe seg selv. Vi har fokus på den enkeltes erfaringer og opplevelser, og gjen­nom å gjøre beveg­elser med opp­merk­somhet forsker vi på egne muligheter og valg. Mange blir over­ras­ket over hvor lite som skal til – for å få økt beveg­e­lighet, friere pust og avspen­ning.

Kurs i Feldenkrais­me­to­den® ute på arbei­d­splassen foregår grup­pe­vis og over flere ganger. Gjerne en time i uken, fra 6 til 10 ganger avhengig av den enkelte bedrifts ønsker og behov.

Timene er ikke fysisk krevende, men krev­er men­tal opp­merk­somhet og tilst­ede­værelse.

Hvem passer kursene for ?

Alle som har et prob­lem de ønsker å forbedre, og som er motivert for egeninnsats. Van­lige ”vondter” som stivhet og smert­er i skuldre/nakke, muse­arm, hode­pine, ryg­g­plager er typisk mål­gruppe for feldenkraiskurs.
Det pass­er for alle yrkeskat­e­gori­er, men vi har brukt det mest blant data­brukere og folk med manuelt fysisk arbeid.

Hvis dere har medar­bei­dere som har vært, eller er syk­meldt og skal tilbake i jobb, har også Feldenkrais­me­to­den vist seg å være nyt­tig . I slike til­feller er det hen­sik­tsmes­sig å ha noen indi­vidu­elle timer i til­legg til grup­pe­un­dervis­nin­gen.

Kurs i naturlig synsforbedring (Batesmetoden)

Kurs i naturlig syns­forbedring egn­er seg spe­sielt for medar­bei­dere med syn­skrevende arbeid, data­brukere, medar­bei­dere med høyt stress­nivå og tid­spress. Et kurs i naturlig syns­forbedring er et godt alter­na­tiv til data­briller, og gir i til­legg en aktiv og reell avspen­ning.
I kurset blir vi klar over egne synsvan­er. Vi lær­er grun­nprin­sip­per for gode synsvan­er, øver prak­tisk på avspen­ning for synet gjen­nom beveg­elser, og leseteknikk for å bli min­dre sliten.
Kursene går van­ligvis over 7 uker, men kan også tilpass­es den enkelte bedrifts behov/ønsker.

For databrukere spesielt:
Kombinerte kurs i synsforbedring og bevegelse.

Grup­pe­un­dervis­ning over 6–8 ganger en time per uke. Fokus på avspen­ning for nakke/skuldre, sittestill­ing og avspen­ning for synet. Utgangspunkt i bevis­st­gjøring gjen­nom beveg­else, Feldenkrais­me­to­den og Bates­me­to­den.

For alle kursene gjelder at vi tilpass­er kurset til deres mål­gruppe og behov, både når det gjelder varighet og tema.

Ta kon­takt på tlf. 41572747, eller Epost: torill(alfakrøll)batesmetoden.no, for nærmere infor­masjon og pris­til­bud.