Naturlig syn og bevegelse

Gratis informasjonskveld

7. feb­ru­ar 2017 kl 18.30 — 20.30

Velkom­men til en gratis infor­masjon­skveld om
naturlig syns­forbedring etter Bates­me­to­den.
Sted: Erika Nis­sens­gt 11, 0480 Oslo

Bates­me­to­den er i en inter­nasjon­alt anerk­jent metode for naturlig syns­forbedring som byg­ger på øyele­gen William H. Bates arbei­de. Han skrev boka “Per­fect Vision with­out Glass­es” i 1920.

I føl­ge Bates­me­to­den er ikke synet vårt sta­tisk, men påvirkes av muskel­spen­ninger og dårlige synsvan­er. Gjen­nom å lære avspen­ning og gode synsvan­er, opplev­er mange at de kan redusere brille­bruken, og til og med slut­te helt med briller. Det­te gjelder de fleste van­lige syn­sprob­le­mer som for eksem­pel langsyn­thet, nærsyn­thet, skjeve horn­hin­ner, skjel­ing og alder­s­betinget langsyn­thet.

NB! Bates­me­to­den er ikke snakk om øyetren­ing, men å lære avspen­ningsak­tiviteter og etablere gode van­er for bruk i hverda­gen.

På den­ne syn­skvelden kan du få prøve i prak­sis beveg­elser og avspen­ning av synet, og teste dine egne mulighter for naturlig syns­forbedring.

Meld deg på gratis infor­masjon­skveld, ring Torill Opsand tlf 41 57 27 47 eller send epost torill(alfakrøll)batesmetoden.no

For  nærmere infor­masjon eller påmeld­ing ring  tlf 41 57 27 47 eller  send epost torill(alfakrøll)batesmetoden.no   

Velkom­men til kurs!

Torill Opsand
Bate­sped­a­gog