Naturlig syn og bevegelse

Weekendkurs i naturlig synsforbedring, Batesmetoden:

Sted: Erika Nissensgt.11, 0480 Oslo (Tor­shov)

Time­plan:
Lørdag 29. okto­ber    kl. 10.00 — 16.30
Søndag 30. okto­ber    kl. 10.00 — 16.00

Kursinnhold:

 • Bevis­st­gjøring om egne synsvaner
 • Grun­nprin­sip­per (beveg­else, sen­tralis­er­ing og avspen­ning)
 • Teori om øyets funksjon, muskler og syn­sceller.
 • Øve prak­tisk på ulike aktiviteter som hjelper oss å få beveg­else, avspen­ning og sen­tralis­er­ing
 • Sol­ing av øynene, hvor­dan bli min­dre lysømfintlig
 • Avspen­ning, visu­alis­er­ing
 • Aku­pres­sur – selvheal­ing.
 • Bruker du begge øynene å se med? Aktiviteter for avk­lar­ing.
 • Tips og råd angående syns­forbedring ved ulike syn­sprob­le­mer (f.eks nærsyn­thet, langsyn­thet, skjeve horn­hin­ner og sam­syn­sprob­le­mer).
 • ”Lese­tren­ing”
 • Spørsmål fra deltak­erne og veien videre…..

Kurset er prak­tisk med mye beveg­else og avspen­ning. Du lærer de grunn­leggende prin­sip­pene, og aktiviteter som du kan bruke i hverda­gen. Bates­me­to­den er ikke snakk om tren­ing, men om å etablere gode vaner og aktiviteter som etter­hvert blir en del av dagliglivet. Kurset vil være nyt­tig for alle som ønsker å redusere brille­bruk, eller bedre syn­shelse.

Kur­savgift  kr 2500,-

Kur­savgiften inklud­erer kurs­ma­teriell, «pin­hole­glasses», drikke, frukt etc.

For  nærmere infor­masjon eller påmeld­ing ring  tlf 41 57 27 47 eller  send epost torill(alfakrøll)batesmetoden.no   

Velkom­men til kurs!

Torill Opsand
Bate­sped­a­gog

 

Helgkurs i Simrishamn 2016–10- 15 och 16.

Välkom­men till hel­gkurs i naturlig syn­för­bät­tring, med Bates­me­to­den:
Plats: Foren­ing­shuset, Brevdue­gatan 8–10 Sim­r­ishamn

Tid­ta­bell: lördag 15 okto­ber 10.00- 16.30
söndag 16 okto­ber 10.00- 16.00

Kursin­nehåll:
• Kartläg­gn­ing av per­son­liga syn­vanor
• Principer (rörelse, cen­tralis­er­ing och avspän­ning)
• Teori om ögo­nens funk­tion, muskler och ögon­celler.
• Använ­der du båda ögo­nen att se med? Aktivitet för klargörande.
• prak­tisk övn­ing av olika aktiviteter för rörelse, avs­lapp­n­ing och cen­tralis­er­ing
• “Solande” av ögo­nen, hur man blir min­dre ljuskänslig
• Aku­pres­sur — självläkn­ing.
• Tips och råd om för­bät­tringar av olika syn­prob­lem.
• “lästrän­ing”
• Frå­gor från delt­a­garna och vägen framåt … ..

Kursen är prak­tiskt med mycket rörelse och avspän­ning. Du lär dig grundläg­gande principer och aktiviteter som du kan använda i varda­gen. Bates metod talar inte om trän­ing, utan att skapa goda vanor och aktiviteter som så småningom kom­mer att bli en del av det dagliga livet. Kursen är till nytta för alla som vill min­ska glasög­o­nan­vänd­ning och få bät­tre syn.

Kur­savgift SEK 2600
I kur­savgiften ingår kurs­ma­te­rial, “pin­hole­glasses” drycker, frukt etc.

För ytterli­gare infor­ma­tion kon­takta kursledaren torill(snabel-a)batesmetoden.no eller www.batesmetoden.no

Välkom­men till kursen!

Torill Opsand
bate­sut­bil­dare