Naturlig syn og bevegelse

Gratis informasjonskveld

30. august 2016 kl 18 — 20

Velkom­men til en gratis infor­masjon­skveld om
naturlig syns­forbedring etter Bates­me­to­den.
Sted: Erika Nis­sensgt 11, 0480 Oslo

Bates­me­to­den er i en inter­nasjon­alt anerk­jent metode for naturlig syns­forbedring som byg­ger på øyele­gen William H. Bates arbeide. Han skrev boka “Per­fect Vision with­out Glasses” i 1920.

I følge Bates­me­to­den er ikke synet vårt sta­tisk, men påvirkes av muskel­spen­ninger og dårlige synsvaner. Gjen­nom å lære avspen­ning og gode synsvaner, opplever mange at de kan redusere brille­bruken, og til og med slutte helt med briller. Dette gjelder de fleste van­lige syn­sprob­le­mer som for eksem­pel langsyn­thet, nærsyn­thet, skjeve horn­hin­ner, skjel­ing og alder­s­betinget langsyn­thet.

NB! Bates­me­to­den er ikke snakk om øyetren­ing, men å lære avspen­ningsak­tiviteter og etablere gode vaner for bruk i hverda­gen.

På denne syn­skvelden kan du få prøve i prak­sis beveg­elser og avspen­ning av synet, og teste dine egne mulighter for naturlig syns­forbedring.

Meld deg på gratis infor­masjon­skveld, ring Torill Opsand tlf 41 57 27 47 eller send epost torill(alfakrøll)batesmetoden.no